جلسات اموزش ۳ بار ده دقیقه ای باشه
زمانی را به پرنده فرصت بدهید تا با وسایل نزدیکش عادت کنه . سعی کنید با وسایل بازی کنید تا توجه پرنده را جلب کنید
محیط ساکت انتخاب کنید
جایزه خیلی خاص براش درنظر بگیرید کوچک براحتی قابل خوردن و خوشمزه
زمان اموزش شما در هر ساعت روز برای روزهای دیگر هم مشخص باشد
زمانی که اموزش را فرامیگیرید بسیار تشویقشش کنید.